17 lutego br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się coroczna narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli: p.o. Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie - bryg. Michał Kamieniecki, przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - Janusz Bazydło, Starosta Iławski - Marek Polański, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu oraz szefowie zaprzyjaźnionych służb i instytucji współpracujących na co dzień z Komendą Powiatową PSP w Iławie. W odprawie wzięli udział również funkcjonariusze iławskiej komendy.

Po przywitaniu gości Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Iławie - st. bryg. Maciej Jasiński podsumował stan bezpieczeństwa powiatu, omówił działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przybliżył najważniejsze zadania zrealizowane w minionym roku. Działalność operacyjną i zagadnienia szkoleniowe podsumował zastępca komendanta powiatowego - mł. bryg. Krzysztof Tomanek.

W roku 2015 iławscy strażacy wyjeżdżali do 865 zdarzeń, w tym:
• 354 razy do pożarów (40,92 % ogólnej liczby zdarzeń),
• 451 razy do miejscowych zagrożeń (52,14 %),
• 60 razy do alarmów fałszywych (6,94 %).

Ilość zdarzeń zarejestrowanych w 2015 roku na terenie powiatu wzrosła o ponad 18% w porównaniu z rokiem 2014.

Szefowie Państwowej Straży Pożarnej szczególną uwagę zwracają na jak najszybsze docieranie ze skuteczną pomocą do jak największej ilości zdarzeń niebezpiecznych. Iławscy strażacy docierają w czasie krótszym niż 15 minut do ponad 91% przypadków na terenie całego powiatu.

Jednym z punktów środowej prezentacji były również wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu komendant wojewódzki PSP ilość przeprowadzonych kontroli może mieć przełożenie na stosunkowo niewielką ilość pożarów przypadających na liczbę mieszkańców powiatu.

Spotkanie miało również na celu przedstawienie zadań i planów, jakie przyjęto do realizacji na rok 2016 i lata następne. Główny nacisk położony jest na zwiększenie bezpieczeństwa strażaków, m.in. poprzez wyposażanie ich w coraz lepsze środki ochrony, w tym najnowocześniejsze aparaty oddechowe. Omówione zostały także zadania i plany dotyczące rozwoju sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu iławskiego.

Tekst i zdjęcia: oficer prasowy KP PSP w Iławie - kpt. Krzysztof Rutkowski.

W dniu 21 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie, odbyła się narada podsumowująca roczną działalność iławskiej straży pożarnej. Prezentacje przedstawili: Komendant Powiatowy PSP w Iławie - bryg. Maciej Jasiński oraz jego zastępca - st. kpt. Krzysztof Tomanek.

W dniu 21 stycznia br., do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie, zawitał Święty Mikołaj. Tym razem z prezentami dla dzieci iławskich strażaków !